Player

158 - Tim Thornton (TTT)
GameMachineScorePoints
1 Gorgar 59.670 0
2 Xenon 107.290 43
3 Comet 343.520 40
4 Paragon 83.290 36
5 Viking 984.430 97
6 Dolly Parton 66.040 0
7 Gorgar 67.680 0
8 Viking 235.990 59
9 Comet 178.370 0
10 Paragon 18.560 0
275